Czym jest telemedycyna?

Telemedycyna to nowa forma świadczeń medycznych, polegająca na zdalnym kontakcie z personelem medycznym przy użyciu systemów teleinformatycznych. W praktyce polega na kontakcie z lekarzem na odległość, którego celem jest ocena stanu zdrowia pacjenta.

Najpopularniejszą formą telemedycyny są telekonsultacje. Telekonsultacja może odbyć się w formie rozmowy telefonicznej lub rozmowy wideo. Podczas rozmowy pacjent przedstawia lekarzowi swój problem i zadaje pytania, podobnie jak podczas normalnej wizyty. Lekarz zdalnie ocenia stan zdrowia pacjenta i udziela odpowiedzi na zadane pytania. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, może również wystawić e-receptę lub zwolnienie lekarskie (L4) przez Internet. Lekarz może również zdecydować, że problem, z którym zwrócił się do niego pacjent, lub jego objawy wymagają osobistego kontaktu z personelem medycznym. W takim wypadku pacjent jest informowany i instruowany o kolejnych krokach, które powinien podjąć.

Telemedycyna jest skuteczna i bezpieczna. Lekarze, którzy biorą udział w telekonsultacjach mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zostali przeszkoleni i pracują w ramach starannie przygotowanych standardów postępowania każdorazowo oceniając zakres czynności, które można bezpiecznie wykonać w ramach zdalnej konsultacji. Usługi telemedyczne podlegają ściśle określonym zasadom i rygorom kontrolnym, tak samo jak usługi klasyczne. Podczas ich trwania sporządzana jest pełna dokumentacja medyczna pacjenta.

Pomimo, że świadczenia telemedyczne w Polsce istnieją od niedawna, usługi te zyskują coraz większą popularność wśród pacjentów. W przyszłości można się spodziewać dalszego wzrostu zainteresowania nimi, ponieważ stanowią świetną formę wsparcia i usprawnienia klasycznych świadczeń medycznych.