Regulamin organizacyjny

1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin ustanowiony został dla podmiotu leczniczego działającego pod firmą Zapytaj Lekarza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Zapytaj Lekarza Sp. z o.o.”) z siedzibą w Chełmie przy ul. Lwowskiej 12, kod pocztowy 22-100, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000818130, NIP: 5671920724, REGON: 385081490, wysokość kapitału zakładowego 5000 zł, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego nr księgi rejestrowej: 000000227864 (W-06), dalej w niniejszym regulaminie określany jako „podmiot leczniczy”.
 2. Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy (w tym również osoby przez niego zatrudnione oraz współpracujące z nim).
 3. Podmiot leczniczy może ponadto prowadzić działalność polegającą na procesie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą przy wykorzystaniu platformy telemedycznej https://zapytaj-lekarza.pl udostępnionej przez Zapytaj Lekarza Sp. z o.o. (dalej jako: „Aplikacja”). W tym zakresie Zapytaj Lekarza Sp. z o.o. nie działa jako podmiot leczniczy. Świadczenia zdrowotne w tym zakresie udzielane są na zasadach przyjętych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą.
 4. Podmiot leczniczy działa na podstawie: powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.), ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2020 r. poz. 849 ze zm.), a także wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony przez Wojewodę Lubelskiego oraz Regulaminu Organizacyjnego i Umowy Spółki.
 5. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą Zapytaj Lekarza Telemedycyna.
 6. Zapytaj Lekarza Sp. z o.o. udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie pozostałej opieki ambulatoryjnej (kod resortowy funkcji ochrony zdrowia HC.1.3.9) w następujących dziedzinach medycyny:
  a) Medycyna rodzinna (kod resortowy dziedziny medycyny – 16)
  b) Psychiatria (kod resortowy dziedziny medycyny - 30)
  c) Endokrynologia (kod resortowy dziedziny medycyny - 44)
  d) Pediatria (kod resortowy dziedziny medycyny - 28)

2. Cele i zadania podmiotu

 1. Celem podmiotu leczniczego - Zapytaj Lekarza Sp. z o.o. jest prowadzenie działalności leczniczej i udzielanie świadczeń zdrowotnych za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 2. Podmiot realizuje także inne działania mające na celu promocję zdrowia, które nie stanowią świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej.
 3. Zapytaj Lekarza Sp. z o.o. może ponadto prowadzić działalność polegającą na procesie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą przy wykorzystaniu Aplikacji. Zapewnia to pacjentom Zapytaj Lekarza Sp. z o.o. możliwość otrzymania szerszego wsparcia medycznego. Korzystanie z Aplikacji odbywa się na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.
 4. Do zadań podmiotu należy:
  a) diagnostyka pacjentów za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
  b) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
  c) przepisywanie pacjentom odpowiednich wyrobów medycznych,
  d) wydawanie pacjentom zaleceń, a także prognozowanie działalności profilaktyczno – leczniczej,
  e) edukacja pacjenta mająca na celu promowanie działań prozdrowotnych,
  f) współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

3. Struktura organizacyjna, organizacja i zadania poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych

 1. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod nazwą Zapytaj Lekarza Sp. z o.o.. W zakładzie leczniczym wydzielono:
  a) jednostkę organizacyjną - „Zapytaj Lekarza Chełm” – adres: ul. Lwowska 12, 22-100 Chełm
  b) komórkę organizacyjną - „Telemedycyna” – adres: ul. Lwowska 12, 22-100 Chełm
 2. Wszystkie jednostki oraz komórki organizacyjne funkcjonują ze sobą celem zapewnienia jak najlepszej jakości usług medycznych, a także sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego. Współpraca ta odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
 3. Do zadań jednostki organizacyjnej należy udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych a w szczególności:
  a) udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specjalizacją danej komórki organizacyjnej oraz potrzebami zdrowotnymi pacjentów, w sposób zapewniający realizację zawartych umów,
  b) zapewnienie fachowej opieki lekarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz leczenia chorób u przyjmowanych pacjentów,
  c) orzekanie o stanie zdrowia pacjentów wg obowiązujących przepisów,
  d) prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji medycznej,
  e) realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia,
  f) prowadzenie szkoleń w jednostce,
  g) dokonywanie bieżących analiz prowadzonej działalności,
  h) stosowanie się do zarządzeń i instrukcji Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz innych organów uprawnionych do kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami
 4. Do zadań komórki organizacyjnej „Telemedycyjna” należy w szczególności realizowanie świadczeń zdrowotnych, związanych z podstawową i specjalistyczną opieką zdrowotną.
 5. W Zakładzie leczniczym zostały wyróżnione i funkcjonują stanowiska, którym zostały przypisane szczególne obowiązki:
  a) Kierownik (rolę kierownika pełni Zarząd Zapytaj Lekarza Sp. z o.o.), do którego obowiązków należy:
  - Organizowanie i kierowanie pracą podległych mu pracowników,
  - Zatwierdzenie planów inwestycyjnych,
  - Tworzenie aktów normatywnych (zarządzenia wewnętrzne),
  - Wydawanie upoważnień i pełnomocnictw ogólnych oraz do załatwienia określonych spraw,
  - Reprezentowanie jednostki przed organami kontroli zewnętrznej w trakcie ich przeprowadzania i w postępowaniu kontrolnym,
  - Zawieranie umów na usługi medyczne,
  - Podpisywanie umów cywilnoprawnych,
  - Zatrudnianie i zwalnianie pracowników podmiotu leczniczego,
  - Wystąpienia publiczne i współpraca z mediami.
  b) Lekarz, do którego obowiązków należy:
  - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wskazanym w Regulaminie,
  - Edukacja pacjentów,
  - Kontakt z pacjentem przy wykorzystaniu Aplikacji w zakresie pytań kierowanych do Podmiotu leczniczego w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych,
  - Prowadzenie badań naukowych.
  c) Dietetyk, do którego obowiązków należy:
  - Udzielanie porad w zakresie prawidłowego żywienia,
  - Tworzenie planów dietetycznych,
  - Edukacja pacjentów,
  - Kontakt z pacjentem przy wykorzystaniu Aplikacji w zakresie pytań kierowanych do Podmiotu leczniczego w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych,
  d) Psycholog, do którego obowiązków należy:
  - Udzielanie konsultacji psychologicznych,
  - Edukacja pacjentów,
  - Kontakt z pacjentem przy wykorzystaniu Aplikacji w zakresie pytań kierowanych do Podmiotu leczniczego w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych,
  d) Psychoterapeuta, do którego obowiązków należy:
  - Prowadzenie psychoterapii,
  - Edukacja pacjentów,
  - Kontakt z pacjentem przy wykorzystaniu Aplikacji w zakresie pytań kierowanych do Podmiotu leczniczego w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych.
 1. Podmiotem odpowiedzialnym za kierowanie wydzielonymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi jest Zarząd Spółki Zapytaj Lekarza Sp. z o.o.
 2. Zarząd Spółki może wyznaczyć osobę odpowiedzialną za nadzór i kierownictwo nad działalnością jednostki bądź komórki organizacyjnej w zakładzie leczniczym, w tym przede wszystkim upoważnić ją do:
  a) kierowania pracą wydzielonej komórki bądź jednostki organizacyjnej,
  b) nadzoru i zarządzania pracownikami zatrudnionymi w danej komórce bądź jednostce organizacyjnej,
  c) podziału i wyznaczania zadań poszczególnym pracownikom w ramach danej jednostki lub komórki organizacyjnej,
  d) udzielania wsparcia i pomocy zatrudnionym pracownikom,
  e) nadzoru nad przestrzeganiem przez zatrudnionych pracowników przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także występujących w zakładzie leczniczym procedur.

4. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. W ramach działalności Zapytaj Lekarza Sp. z o.o. udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej (medycyna rodzinna, psychiatria, endokrynologia, pediatria).

5. Miejsce i czas udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia udzielane wyłącznie za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w siedzibie spółki przy ul. Lwowskiej 12, 22-100 Chełm.
 2. Zapytaj Lekarza Sp. z o.o. określa szczegółowo w harmonogramie pracy godziny pracy oraz zakres świadczeń udzielanych w podmiocie leczniczym. Harmonogram zostanie opublikowany na stronie https://zapytaj-lekarza.pl

6. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Zapytaj Lekarza Sp. z o.o. organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem serwisu internetowego https://zapytaj-lekarza.pl
 2. Świadczenia udzielane są przez lekarzy (zatrudnionych przed podmiot, bądź współpracujących z nim).
 3. Świadczenia udzielane są po uprzedniej rejestracji pacjenta, która odbywa się za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej https://zapytaj-lekarza.pl i zarezerwowaniu terminu konsultacji.
 4. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Podmiot Leczniczy przysługują wszelkie prawa pacjenta zastrzeżone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

7. Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

 1. Podmiot leczniczy współpracuje w zakresie świadczonych usług z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie odrębnych umów.
 2. Zapytaj Lekarza Sp. z o.o. oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
  a) Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę,
  b) Nieprzekazanie informacji może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
  c) Zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
  d) Obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
 3. Zapytaj Lekarza Sp. z o.o. udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
 4. Zapytaj Lekarza Sp. z o.o. może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą poprzez udostępnienie im funkcjonalności Aplikacji. Zapytaj Lekarza Sp. z o.o. nie działa w tym zakresie w ramach prowadzonej działalności leczniczej. Świadczenia udzielane przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą za pośrednictwem Aplikacji nie są świadczeniami udzielanymi przez Zapytaj Lekarza Sp. z o.o. Ich udzielanie nie następuje zgodnie z niniejszym Regulaminem, lecz zasadami przyjętymi przez właściwego świadczeniodawcę.
 5. Zapytaj Lekarza Sp. z o.o. udziela transgranicznych świadczeń zdrowotnych. Jeżeli podczas udzielania transgranicznych świadczeń zdrowotnych dochodzić będzie do przesyłania danych do państw poza UE lub EOG, Zapytaj Lekarza Sp. z o.o. zapewnia przyjęcie zabezpieczeń wymaganych przez obowiązującego przepisy prawa.

8. Zasady prowadzenia oraz udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną pacjentów na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. Dokumentacja medyczna prowadzona jest przez podmiot w formie elektronicznej.
 3. Podmiot leczniczy, na wniosek pacjenta o udostępnienie dokumentacji medycznej, lub na wniosek innej osoby uprawnionej, udostępnia mu dokumentację medyczną.
 4. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjent, bądź inna osoba uprawniona może złożyć:
  a) telefonicznie – pod numerem 82 568 10 03,
  b) w drodze elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres e-mail: kontakt@zapytaj-lekarza.pl
  c) pisemnie na adres siedziby podmiotu leczniczego – Zapytaj Lekarza Sp. z o.o., ul. Lwowska 12, 22-100 Chełm.
 5. W zależności od decyzji pacjenta, bądź innej uprawnionej osoby, dokumentacja udostępniana jest w wersji elektronicznej – poprzez przesłanie jej na wskazany adres poczty elektronicznej, bądź poprzez przesłanie jej kopii, w wersji papierowej bądź elektronicznej (na nośniku danych) za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na wskazany przez daną osobę adres.
 6. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje po uprzedniej weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej o jej udostępnienie.
 7. Podmiot leczniczy za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera opłatę w wysokości:
  a) za udostępnienie dokumentacji w formie papierowej
  - wydruk – 1 strona – 0,40 zł,
  - odpis albo wyciąg – 1 strona - 11,31 zł
  - za udostępnienie kopii dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – 1 strona - 0,00 zł
  - za udostępnienie dokumentacji na informatycznym nośniku danych – 2,26 zł
 8. Opłaty wskazane w pkt. 8.7 niniejszego regulaminu nie są pobierane
  a) w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi, bądź innej osobie uprawnionej po raz pierwszy w żądanym zakresie,
  b) w związku z postępowaniem prowadzonym przez wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
  c) w przypadku wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  d) w przypadku wniosków osób zainteresowanych lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach świadczeń przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

9. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane przez podmiot leczniczy

 1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń leczniczych odpłatnie, zgodnie z ustalonym cennikiem, który dostępny jest na stronie https://zapytaj-lekarza.pl

10. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin opracowany został zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym przede wszystkim ustawą o działalności leczniczej.
 2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego regulaminu, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Niniejszy regulamin przedstawiany jest i obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych przez zakład leczniczy, osoby współpracujące z nim, a także pacjentów.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez kierownika podmiotu leczniczego.