Regulamin

1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenia:

 1. Aplikacja – program przeznaczony na urządzenia stacjonarne oraz przenośne, przeznaczony do użytkowania w środowisku sieci web, stanowiący utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.), dostępny pod adresem internetowym https://zapytaj-lekarza.pl/ lub w formie aplikacji na urządzenia mobilne, stanowiący część systemu teleinformatycznego i umożliwiający świadczenie Usług.
 2. Usługodawca – Zapytaj Lekarza Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie przy ul. Lwowskiej 12, 22-100 Chełm, NIP 5671920724, REGON 385081490, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem 0000819130, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego nr księgi rejestrowej: 000000227864 (W-06), będąca właścicielem Aplikacji i usługodawcą usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Aplikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez co rozumie się zarówno korzystających („Klient”) z usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji jak i osoby wykonujące zawód lekarza lub lekarza dentysty, dietetyka, psychologa i psychoterapeuty, bądź inny zawód medyczny, oferujące te usługi za pomocą Aplikacji („Specjalista”).
 4. Konto Użytkownika – funkcjonalność Aplikacji przypisana do każdego z Użytkowników Serwisu zawierająca podawane przez Użytkownika w ramach Formularza Rejestracyjnego:
  a) w przypadku Specjalisty - imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer Prawa Wykonywania Zawodu, posiadane specjalizacje, doświadczenie zawodowe, dane identyfikujące Specjalistę jako przedsiębiorcę (NIP i REGON, adres wykonywanej działalności)
  b) w przypadku Klienta - imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania
 5. Formularz zamówienia Konsultacji – funkcjonalność Aplikacji, w ramach której Klient wskazuje rodzaj i zakres oczekiwanej porady oraz dokonuje płatności na rzecz Usługodawcy, bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy Usługodawcy lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, powyższe obejmuje również formularz zamówienia Konsultacji przez opiekuna prawnego na rzecz małoletniego pozostającego pod jego opieką. Dokonując akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Klient oświadcza, iż dane wprowadzane w imieniu swoim i/lub małoletniego pozostającego pod jego opieką są zgodne ze stanem rzeczywistym, a w przypadku wskazania danych niezgodnych z takim stanem Operatora, niezależnie od dalszych postanowień Regulaminu nie obciąża żadne ryzyko związane z wykonywaniem na rzecz Klienta usług w oparciu o Aplikację. Z chwilą zaakceptowania i przesłania formularza zamówienia Konsultacji pomiędzy Usługodawcą i Klientem dochodzi do zawarcia umowy. Potwierdzenie umówienia Konsultacji Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail niezwłocznie po dokonaniu płatności.
 6. Specjalista – osoba fizyczna prowadząca podmiot wykonujący działalność leczniczą zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej lub zatrudniona przez taki podmiot, a także osoba wykonująca zawód medyczny na własny rachunek, bądź też wykonująca pracę na rzecz Usługodawcy lub z nim współpracująca, udzielająca Konsultacji przy użyciu Aplikacji w ramach umowy zawartej z Usługodawcą. Specjaliści, w zakresie w jakim świadczenia udzielane są przez Usługodawcę, udzielają świadczeń na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Organizacyjnego Usługodawcy. W zakresie, w jakim świadczenia zdrowotne udzielane są przez Specjalistów działających jako niezależne od Usługodawcy podmioty, udzielają świadczeń zdrowotnych na podstawie niniejszego Regulaminu oraz własnych Regulaminów Organizacyjnych.
 7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem i w oparciu o funkcjonalności udostępniane przez Aplikację, uzyskująca od Specjalistów płatne informacje, porady i konsultacje medyczne, w ramach wskazanego przez siebie zakresu, w tym również w zakresie porad udzielanych na rzecz małoletnich pozostających pod opieką Klienta jako opiekuna prawnego, na jego zamówienie złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Pacjent – osoba fizyczna, która kończyła 18 lat i nie została pozbawiona zdolności do czynności prawnych, a także osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie w jakim jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego, której udzielane jest świadczenie zdrowotne. W rozumieniu niniejszego regulaminu, każdy pacjent jest klientem podmiotu leczniczego.
 9. Konsultacja – w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest to jedna odpłatna porada i/lub konsultacja medyczna z wybranego zakresu, udzielana za pośrednictwem Aplikacji (także w formie teleporady udzielonej jedynie w ramach rozmowy telefonicznej) przez Specjalistów na rzecz Klienta lub osoby małoletniej pozostającej pod opieką prawną Klienta, wskazanej na etapie wypełniania Formularza Zamówienia, trwająca nie dłużej niż 30 minut. Za odbytą uważa się również Konsultację, która została przerwana przed upływem tego czasu przez Specjalistę z przyczyn uniemożliwiających jej prawidłowe udzielenie, leżących po stronie Klienta lub osoby małoletniej, pozostającej pod opieką prawną Klienta lub nie została udzielona z przyczyn zawinionych przez Klienta, gdy Specjalista gotów był do jej udzielenia.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 12. Administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

2. Postanowienia ogólne, zasady korzystania z aplikacji

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji zapytaj-lekarza.pl i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
 2. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej pod adresem https://www.zapytaj-lekarza.pl.
 3. Realizacja świadczenia usługi drogą elektroniczną dokonywana jest w ramach umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, zaś umowa ta zawierana jest na czas posiadania przez Użytkownika Konta w Aplikacji.
 4. Aplikacja zapytaj-lekarza.pl dostępna jest w serwisie operatora pod adresem https://zapytaj-lekarza.pl.
 5. Korzystanie z Aplikacji uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Akceptując Regulamin Pacjent akceptuje okoliczność, że Usługi świadczone są tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 6. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 7. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:
  a) umożliwieniu Specjalistom dostępu do zgłoszeń Klientów, w tym w czasie rzeczywistym,
  b) zapewnieniu Użytkownikom środków teletechnicznych w postaci oprogramowania komputerowego, za pośrednictwem, którego Użytkownicy nawiązują łączność w trybie wideo rozmowy, rozmowy telefonicznej lub czatu tekstowego,
  c) utrzymaniu Aplikacji, w tym Kont Użytkowników.
 8. Użytkownicy są świadomi i akceptują fakt, iż przekazywanie wzajemnie przez Użytkowników informacji może stanowić świadczenie opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 9. Klient jest świadomy i akceptuje fakt, iż możliwość udzielenia wiarygodnej informacji lub porady w ramach działania Aplikacji może być uzależniona od przekazania Specjaliście za pośrednictwem Usługodawcy treści dokumentacji medycznej Klienta lub osoby małoletniej pozostającej pod jego opieką prawną, w szczególności w przypadku, gdy informacja lub porada dotyczą zdiagnozowanych i/lub leczonych uprzednio już schorzeń. Niezależnie od udzielanej przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym w zakresie danych dotyczących stanu zdrowia swojego i osób małoletnich pozostających pod jego opieką prawną, Klient poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża świadomą i dobrowolną zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie dokumentacji medycznej Specjalistom w celu realizacji usługi na rzecz Klienta. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo wszelkich gromadzonych i przekazywanych danych i oświadcza, iż nie będzie udostępniał danych dotyczących stanu zdrowia Klienta w celach innych niż opisane w niniejszym Regulaminie. Klient jest świadomy i akceptuje również fakt, iż wszelkie postanowienia Regulaminu w tym zakresie dotyczą też faktu i konieczności gromadzenia takich danych w stosunku do osób, które pozostają pod opieką prawną Klienta – w przypadku, gdy bezpośrednim odbiorcą usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji jest osoba małoletnia, pozostająca pod opieką prawną Klienta.
 10. Niezbędne do założenia Konta Użytkownika jest podanie przez niego adresu e-mail i hasła do Konta. Podanie adresu e-mail i hasła do Konta Użytkownika jest również niezbędne do każdorazowego zalogowania się w Aplikacji.
 11. Dane zamieszczone przez Użytkownika w ramach Konta Użytkownika są edytowalne przez Użytkownika, na każdym etapie funkcjonowania Aplikacji, przy czym Usługodawcy przysługuje prawo weryfikacji danych podawanych przez Specjalistów w powszechnie dostępnych źródłach informacji i/lub poprzez bezpośredni kontakt ze Specjalistą. W przypadku ujawnienia niezgodności w zakresie podanych danych z rzeczywistością, Usługodawca zwróci się do Specjalisty o niezwłoczne uaktualnienie danych, w przypadku niewskazania rzeczywistych danych Usługodawca może zawiesić lub usunąć Konto Użytkownika z Aplikacji.
 12. W celu dokonania aktywacji Konta Użytkownika, Specjalista zobowiązany jest do potwierdzenia prawa do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub innego zawodu medycznego poprzez przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego to prawo za pomocą formularza lub na adres e-mail wskazany przez Usługodawcę w trakcie rejestracji Konta.
 13. W celu dokonania aktywacji Konta Użytkownika, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia swojego adresu e-mail w korespondencji przesłanej przez Usługodawcę na adres e-mail podany w trakcie procesu rejestracji.
 14. Usługodawca zapewnia Użytkownikom następujące funkcjonalności Kont Użytkowników:
  a) W ramach konta po zalogowaniu Specjalista ma możliwość:
  - wglądu do zestawienia udzielonych porad i informacji,
  - rozpoczęcia udzielania nowej konsultacji,
  - dokonania wyboru Klienta z listy oczekujących,
  - połączenia się z Klientem, jak również zakończenia połączenia z przyczyn, o których mowa w § 1 ust. 8 zdanie drugie,
  - przeprowadzenia konsultacji z Klientem, w tym wglądu do dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia Klienta,
  - zakończenia konsultacji,
  - dokonywania zapisu notatek oraz porad i informacji w związku z udzielanymi danym Klientom poradami, a także wglądu do zapisu udzielonych w ramach konsultacji z Klientami porad i informacji,
  - zmiany ustawień Konta Użytkownika, w tym danych Użytkownika, haseł, zgód marketingowych, etc.
  b) W ramach konta po zalogowaniu Klient ma możliwość
  - utworzenia maksymalnie dwóch kont dodatkowych (subkont) w celu umożliwienia świadczenia usługi bezpośrednio na rzecz osoby lub osób małoletnich, pozostających pod opieką prawną Klienta,
  - wglądu do zestawienia odbytych konsultacji,
  - wyrażenia chęci odbycia nowej konsultacji, w tym ewentualnie w ramach subkonta,
  - dokonania wyboru zakresu konsultacji,
  - dokonania płatności (warunek niezbędny do uzyskania połączenia ze Specjalistą), od chwili wykonania płatności Klient oczekuje na połączenie ze Specjalistą,
  - uzyskania konsultacji,
  - zakończenia konsultacji wraz z możliwością dokonania oceny konsultacji,
  - zmiany ustawień Konta Użytkownika, w tym danych Użytkownika, haseł, zgód marketingowych, etc.
 1. Wszelkie funkcjonalności konta Klienta aktywne są również w zakresie w jakim usługi świadczone są lub mają być bezpośrednio na rzecz osób, dla których Klient założył subkonto.
 2. Korzystanie z Aplikacji przez Klientów jest odpłatne, przy czym zasady odpłatności określa każdorazowo cennik umieszczony na stronie https://zapytaj-lekarza.pl/cennik.
 3. Wynagrodzenie należne Specjaliście jest wynagrodzeniem ryczałtowym, gdzie koszt udzielenia jednej porady/informacji ustalany jest bezpośrednio ze Specjalistą, a rozliczenie odbywa się za okresy miesięczne.
 4. Koszty transmisji danych niezbędnych do uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają ich Użytkownicy we własnym zakresie. Za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu oznacza wyrażenie zgody na wystawienie i udostępnienie faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wyrażenie zgody na udostępnianie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktur w wersji papierowej. Inna forma wystawienia oraz udostępnienia faktury wymaga przekazania w tym względnie stosownej informacji.

3. Zasady i warunki techniczne korzystania z aplikacji

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń stacjonarnych oraz przenośnych mobilnych z dostępem do sieci Internet (minimalne wymagania: prędkość łącza 1 Mbps, aktualna wersja systemu operacyjnego Windows, Mac OS, iOS lub Android, aktualna wersja przeglądarki internetowej Chrome z uruchomioną obsługa JavaScript, mikrofon, kamera internetowa).
 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem, w tym z zasadami korzystania z sieci Internet, w szczególności w sposób niezakłócający działania Aplikacji i usług świadczonych za ich pośrednictwem oraz w sposób nieuciążliwy dla Usługodawcy, Aplikacji oraz ewentualnie pozostałych Użytkowników.
 3. Dostarczanie przez Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji treści o charakterze sprzecznym z przepisami prawa jest zabronione.
 4. W przypadku naruszenia przez Użytkowników obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Usługodawca uprawniony jest do podjęcia wszelkich dozwolonych środków prawnych, w tym ograniczających Użytkownikowi możliwość korzystania z Aplikacji i usługi świadczonej za jej pośrednictwem.

4. Warunki świadczenia usług, zawarcie umowy

 1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 2. Umowa zawierana na zasadach określonych w regulaminie jest umową dotyczącą usług zdrowotnych w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, co oznacza, że przepisy tejże ustawy znajdują do niej zastosowanie jedynie w zakresie wskazanym w art.3a ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta w chwili zaakceptowania niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
 4. Usługi świadczone są przez podmiot odpłatnie, za pośrednictwem aplikacji (pkt. 2 niniejszego regulaminu). Szczegółowo wysokość opłat określa obowiązujący cennik usług, udostępniony na stronie internetowej pod adresem: https://www.zapytaj- lekarza.pl/cennik.
 5. Usługi świadczone są przy wsparciu lekarzy, stomatologów i innych osób wykonujących zawody medyczne, z którymi Usługodawca zawarł niezbędne umowy.
 6. Warunkiem przystąpienia do konsultacji jest skorzystania z Aplikacji Usługodawcy, zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym regulaminie.
 7. Udzielanie przez Specjalistów świadczeń, następuje w oparciu o wskazania aktualnej wiedzy medycznej i naukowej, dostępnymi za pomocą systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, metodami i środkami rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

5. Zasady odstąpienia od umowy i anulowania konsultacji oraz zmiany terminu konsultacji

 1. Odstąpienie od umowy, a tym samym anulowanie konsultacji przez Klienta może nastąpić bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. umówienia terminu konsultacji, najpóźniej przed zaplanowanym terminem konsultacji, tj. przed nadejściem wyznaczonej godziny konsultacji w danym dniu. Potwierdzenie odstąpienia od umowy – anulowania Konsultacji Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w zakreślonym terminie. Odstąpienie od umowy dokonane z zachowaniem powyższych zasad skutkować będzie zwrotem 100% wpłaconej kwoty na rzecz Klienta, dokonywanym niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, albo wyraził zgodę na zaksięgowanie jego środków na poczet innej umówionej konsultacji.
 2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta, który znajduje zastosowanie do usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. Dla Klientów Zapytaj Lekarza oznacza to, że prawo do odstąpienia od umowy, tj. anulowania konsultacji przysługuje klientowi do chwili przystąpienia do odbycia konsultacji. Z chwilą przystąpienia do odbycia konsultacji Klient utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku anulowania konsultacji przez Specjalistę, Klient otrzyma całość zapłaconej z tego tytułu kwoty, chyba, że zadeklaruje chęć przekazania wskazanej kwoty na poczet nowego terminu konsultacji.
 4. W przypadku zmiany terminu konsultacji przez Klienta dokonanej przed zaplanowanym terminem konsultacji tj. przed nadejściem wyznaczonej godziny konsultacji w danym dniu – opłata za konsultację zostanie automatycznie zaksięgowana na poczet nowej konsultacji. Nie ma konieczności zwrotu należności i ponownego uiszczania należnej opłaty przez Klienta.
 5. Każda konsultacja zaplanowana jest w godzinnym oknie czasowym (np. 16:00 - 17:00). Oznacza to, że konsultacja rozpocznie się w tym oknie czasowym, a Klient w tym czasie powinien oczekiwać na połączenie ze Specjalistą. W przypadku spóźnienia się na konsultację:
  a) Przez Klienta – Specjalista przeprowadza konsultacje w czasie skróconym o czas spóźnienia. W zależności od decyzji Specjalisty, konsultacja może zostać przedłużona.
  b) Przez Specjalistę:
  - W przypadku spóźnienia trwającego nie dłużej niż 30 minut – zaplanowana konsultacja odbywa się bez zmian, w terminie przesuniętym o wskazany czas,
  - W przypadku spóźnienia trwającego dłużej niż 30 minut – Klient może zdecydować o zakończeniu konsultacji przy otrzymaniu pełnego zwrotu opłaty za nią lub o zrealizowaniu konsultacji przy przesuniętym o czas spóźnienia terminie.
 6. Odstąpienie od umowy i anulowanie konsultacji, a także dokonanie zmiany terminu konsultacji przez pacjenta może zostać dokonane:
  a) Poprzez kontakt telefoniczny, pod numerem telefonu: 82 568 10 03,
  b) Poprzez czat na stronie internetowej https://zapytaj-lekarza.pl,
  c) Za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres: kontakt@zapytaj-lekarza.pl, przy czym klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy przesłanego mu wraz z niniejszym regulaminem oraz udostępnionego na stronie internetowej https://zapytaj-lekarza.pl.

6. Warunki zamieszczania opinii

 1. Zamieszczenie opinii jest możliwe jedynie po odbyciu konsultacji za pośrednictwem Aplikacji zapytaj-lekarza.pl., przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 2. Klient powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 3. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  a) bez uprzedniego skorzystania z Aplikacji,
  b) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  c) naruszających dobra osobiste Specjalisty lub osoby trzeciej.
 4. Usługodawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klientów dotyczących zamieszczonych opinii, Klient może zgłosić Usługodawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta Usługodawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 5. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Usługodawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

7. Prawa autorskie

 1. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, w szczególności układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, znaki towarowe, elementy graficzne, logotypy, kod źródłowy stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy lub podmiotów trzecich, współpracujących z Usługodawcą.
 2. Z chwilą zainstalowania Aplikacji Usługodawca udziela Użytkownikowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na niekomercyjne korzystanie z Aplikacji na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. W ramach udzielonej licencji Użytkownik nie ma prawa udzielania sublicencji podmiotom trzecim.
 4. Użytkownik nie ma prawa bez zgody Usługodawcy utrwalać i zwielokrotniać Aplikacji w jakikolwiek sposób, wprowadzać jej do obrotu, użyczać lub wynajmować, publicznie udostępniać Aplikacji w jakikolwiek sposób, w szczególności w sieciach teleinformatycznych, za wyjątkiem prawnie dozwolonego użytku.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy i postępowanie reklamacyjne

 1. Usługodawca prowadzi nadzór techniczny nad funkcjonowaniem Aplikacji, utrzymując jej poprawne funkcjonowanie, przyjmując zgłoszenia od ich Użytkowników, naprawiając niedoskonałości Aplikacji oraz podejmując działania mające na celu poprawę funkcjonowania Aplikacji.
 2. Usługodawca nie gwarantuje stałego poprawnego funkcjonowania Aplikacji oraz bezbłędnego jej działania. Jednakże Usługodawca dokłada należytej staranności celem umożliwienia sprawnego działania Aplikacji.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za zawinione działanie lub zaniechanie. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi lub inne aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie, a także za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których Użytkownik korzysta w celu korzystania z Aplikacji. Powyższe dotyczy również braku możliwości świadczenia usługi, którego efektem będzie nieuzyskanie konsultacji przez Klienta. Usługodawca nie odpowiada za Konsultację opłaconą, a niezrealizowaną z zawinionych przez Klienta przyczyn, w szczególności za Konsultację przerwaną przez Specjalistę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu a także za Konsultację nierozpoczętą z przyczyn zawinionych przez Klienta, gdy Specjalista gotów był do jej udzielenia.
 4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Aplikacji mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłaszanie dysfunkcji Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, tj. wysłanie wiadomości z opisem dysfunkcji na adres kontakt@zapytaj-lekarza.pl.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Usługodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, bądź niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Aplikacji lub bezpośrednio przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Aplikacji, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Aplikacji.

9. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – Operator informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zapytaj Lekarza Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie (Polska) przy ul. Lwowskiej 12.
 2. W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo skontaktować się pod adresem: kontakt@zapytaj-lekarza.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:
  a) w celu prowadzenia profilaktyki zdrowotnej polegającej m. in. na informowaniu pacjenta o możliwości udzielenia świadczenia, przekazywaniu materiałów edukacyjnych, przekazywanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych,
  b) w celu diagnozy i leczenia związanego z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej,
  c) w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej tj. rejestracji Pacjenta oraz zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej, w tym m.in. przypomnienia o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenia wizyty, odwołania wizyty, odbieraniu i archiwizacji oświadczeń woli w zakresie upoważnienia innych osób do dostępu do dokumentacji medycznej,
  d) w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego np. poprzez wystawianie zaświadczeń lekarskich,
  e) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych,
  f) w celu wykonania zawartej z Panem/Panią umowy o świadczenie usług medycznych,
  g) w uzasadnionych celach administratora, takich jak ewentualne dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej.
  Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie oraz ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisy ww. Rozporządzenia tj. art. 6 ust. lit. b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 4. Podmiot leczniczy realizując prawa Pacjenta jak również sprawną organizację w zakresie działalności leczniczej może udostępniać dane osobowe Pacjenta innym podmiotom leczniczym lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności:
  a) osobom upoważnionym przez pacjentów w ramach realizacji praw pacjenta,
  b) dostawcom usług zaopatrujących podmiot leczniczy w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług IT),
  c) dostawcom usług prawnych i doradczych.
 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj:
  a) przez okres zakreślony w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie z którym dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  b) przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – jeżeli chodzi o dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane,
  c) przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa – jeżeli chodzi o dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych będą przetwarzane.
 6. Użytkownik posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Usunięcie danych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji.
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie numeru telefonu odbywa się na zasadzie dobrowolności – jego niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, ale Usługodawca i Specjalista nie będą mogli skontaktować się z Klientem np. w celu potwierdzenia wizyty lub jej odwołania.
 9. Dane osobowe, nie są przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO i nie będą profilowane.
 10. Klient, w tym również działając jako opiekun prawny osoby/osób małoletnich na rzecz których bezpośrednio świadczone mają być usługi za pośrednictwem Aplikacji wyraża świadomą i wyraźną zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę zgromadzonych w związku z udzielanymi w ramach aplikacji poradami oraz przekazanych mu przez Klienta danych osobowych dotyczących stanu zdrowia jego lub osób małoletnich znajdujących się pod opieką prawną Klienta, przebytych chorób oraz przebiegu leczenia, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy (udzielenia informacji i/lub porady medycznej) w ramach korzystania z Aplikacji dostarczanej przez Usługodawcę. Usunięcie tych danych może uniemożliwić świadczenie za pośrednictwem Aplikacji usług na rzecz Klienta lub bezpośrednio na rzecz innych osób, o których mowa wyżej.

10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca posiada swoją siedzibę w Polsce. Serwis działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
 2. Usługodawca zastrzega prawo zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Aplikacji i/lub pocztą elektroniczną na adres e- mail podany podczas rejestracji Konta Użytkownika.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Aplikacji oraz na stronie internetowej https://zapytaj-lekarza.pl.